รายละเอียดการอบรม
เสนอขายหนังสือ/ตำราเรียน
เรื่อง:  
เสนอขายหนังสือ/ตำราเรียน
รายละเอียด:  
บริษัท ซี.พี.ดี.เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เป็นหน่วยงานพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ รหัสสถาบัน 40213 ใคร่ขอเสนอขายหนังสือตำราเรียนทางด้านการบัญชี การเงินและประเด็นปัญหาภาษีอากรต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้และส่งเสริมให้ความรู้กับบุคลากรของสถาบันการศึกษา ได้มีโอกาสรับทราบถึงข้อบกพร่องและสามารถแก้ไขให้ถูกต้องทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงต่อไป โดยมีข้อเสนอดังนี้
1. บริษัท ซี.พี.ดี. เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดี แถมฟรี ให้เฉพาะวิทยาลัยอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้
1.1 หลักสูตรอบรมผ่านเครือขายอินเตอร์เน็ต( E – Learning) จำนวน 17 หลักสูตร ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าเรียนเพื่ออบรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทันที โดยเมื่อผู้เรียนอบรมครบตามหลักสูตร จำนวน 6.30 ขั่วโมง จะมีแบบทดสอบให้ทดสอบจำนวน 33 ข้อ โดยต้องสอบผ่าน 60% และจะมีหนังสือรับรองมอบให้ท่านผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทันที (ปกติหากท่านเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ราคาหลักสูตรละ 450 บาท)
1.2 ซี.ดี. หลักสูตรอบรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E – Learning) ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักสูตรอบรม 17 หลักสูตร จำนวน 17 แผ่น (ปกติราคาหลักสูตรแผ่นละ 99 บาท)
2. นักเรียน นักศึกษาและครู คณาจารย์ สามารถเข้าเรียนหลักสูตรอบรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(E-Learning) จำนวน 17 หลักสูตร ได้ทุกท่านโดยไม่จำกัดจำนวน (ใช้เพื่อการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้เท่านั้น เฉพาะในวิทยาลัยและสถานศึกษาเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเชิงพาณิชย์)
บริษัท ซี.พี.ดี. เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสนใจหรือพิจารณาในหนังสือตำราเรียน และหลักสูตรอบรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E – Learning) จำนวน 17 หลักสูตร ในตำราเรียนและหลักสูตร E- Learning ของเรา (หลักสูตรได้ผ่านการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว) และทางเราได้ส่งรายละเอียด ใบเสนอราคา หลักสูตรอบรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และตัวอย่างหนังสือตำราเรียน ซึ่งได้แนบมาให้กับทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาของท่านด้วย และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายพัฒนาอบรมทักษะความรู้และประสบการณ์
ทีมฝึกอบรม 1 (อบรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต E – Learning )
สถานที่อบรม  
บริษัท ซี.พี.ดี.เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่จัดอบรม  
-
วันที่เปิดรับลงทะเบียน  
26 พ.ค. 2556  ถึง 31 ธ.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าอบรม  
0 ท่าน
ค่าอบรม  
บาท
กำหนดชำระค่าอบรม  
ชำระได้ตามที่ตกลง
แนบเอกสารการอบรม  
     

   
ผู้ลงทะเบียน :
 
สถานะการลงทะเบียน :
 
ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียน
แจ้งการโอนเงิน :
 
ยังไม่ได้ทำการแจ้งชำระเงิน
ตรวจสอบการโอนเงิน :
 
ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบการชำระเงิน